Een klein stukje geschiedenis

De start van een muziekvereniging in Neer is tot 1901 te herleiden. De pas opgerichte fanfare van Roggel kwam toen namelijk naar Neer om een melkwedstrijd op te luisteren. Organisator Geenen, bierbrouwer van beroep, riep vervolgens “Waat Roggel kan, kan Naer auch!” En zo geschiedde.

Tijdens een oprichtingsvergadering meldden zich 36 personen als lid en werd er een bestuur gevormd. Door middel van een collecte in het dorp werd het geld verzameld voor de aankoop van 28 instrumenten.  

In de jaren die volgden, werd er druk gerepeteerd en was de fanfare steeds vaker in en buiten Neer te horen. Opvallend is dat de fanfare in die jaren geen kerkelijke feesten opluisterde, omdat de toenmalige pastoor niets van de fanfare wilde weten.  

Vanaf 1912 nam de fanfare deel aan concoursen en zoals de jaren voorbij gingen, zo groeide ook het succes op deze concoursen. Omdat de leden geen uniformen droegen, slechts dezelfde petten, werd in de jaren 60 een uniformenfonds opgericht. Dat resulteerde in 1964 tot een volledig geuniformeerd korps.

Bestaansjubilea worden gevierd met grote feesten. Zoals het 90-jarig bestaansfeest in 1992, met een optreden van Janse Bagge Bend en een trekpaardenshow .En het 100-jarig bestaansfeest in 2002 met als hoogtepunt het Lindeboom Promsconcert.

Het jaar 2000 betekent de oprichting van Percussiegroep Zinvol Geweld. In 2008 nemen zij voor het eerst deel aan een concours en zij bezegelen dit direct met een Limburgs kampioenschap met promotie.

In 2010 vindt de transformatie plaats van fanfare naar muziekverening. En wordt ook MusicHome opgericht, om meer aandacht te besteden aan de muzikale ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Sinds 2015 maken de muzikanten van Fanfare De Eendracht uit Neer en Fanfare Excelsior uit Buggenum samen muziek in het Fanfare-orkest Excelsior & De Eendracht. Een bundeling van muzikale krachten die resulteerde in een podiumorkest met nog meer artistieke mogelijkheden.

Kroniek

Eind 19e eeuw begon in Neer de muzikaliteit wakker te worden.

Een Zangvereniging - toen Liedertafel geheten - was reeds opgericht in 1883, doch instrumentale muziek werd nog niet bedreven. "Koonders Hannes" gezelschap had wel een poging tot oprichting van een fanfare gedaan, maar dit "gevaor van Naer" was geen lang leven beschoren. Ze ging ten onder aan onderling gekrakeel, een typische Maasziekte in die tijd. Door een en ander waren de geesten echter wakker geschud en zon men naar een volgende gelegenheid, welke zich voordeed in het najaar van 1901.

Bij gelegenheid van de September- kermis nam de heer Geenen, bierbrouwer, de organisatie van een melkwedstrijd over van de boerenorganisatie, die dit plotseling niet aandurfde. De pas opgerichte fanfare uit Roggel moest de zaak komen opluisteren en het feest slaagde. De uitroep van de heer Geenen: "Waat Roggel kan, kan Naer auch" duidde kennelijk op de muziek en de heer Geenen was er de man niet naar om het bij deze woorden te laten.

Hij schakelde aannemer Janssen in en samen begonnen ze een en ander op touw te zetten, hetgeen resulteerde in een oprichtingsvergadering in café Gerard Theelen, waarop zich 36 personen als lid aanmeldden.

Het eerste bestuur bestond uit:
Voorzitter : Schöndelen Pier (Peter Geenen) 
Vice-voorzitter : Maxen Derksen Wullem (Willem Geenen) 
Secretaris / Penningmeester : Goëre Driekske (Hendrik Boonen) 
Bestuurlid : Baaske vanne Meule (J. Van Esser) 
Bestuurlid : Sjang van Andrese Tieske (J. Naus) 
Bestuurlid : Spuitjesboer (J. Frenken) 
Bestuurlid : Kupers Driekske (H. Janssen)

1e foto

De eerste foto van Fanfare De Eendracht

Een huis aan huis collecte leverde genoeg op voor de aankoop van 28 instrumenten. Deze werden gekocht bij Kessels in Tilburg. Voordat deze echter werden besteld, verscheen er een oproep in het plaatselijk blaadje van toen, die ongeveer zo luidde: 

“A.s. zondag vergadering van de leden van de fanfare in het café van de heer Sjra Theelen. Er zal dan een vertegenwoordiger van de instrumentenfabriek Kessels komen om de moele te meten. Twee onderwijzers, de heren Adams en Fleuren, zorgden voor het eerste muziekonderricht, terwijl de heer Jean Drijkoningen uit Roermond tot directeur werd benoemd. Nu nog een eigen lokaal. Om te starten werd gebruik gemaakt van de oude school achter de kerk, maar de heer Willem Theelen bouwde bij "de Lindeboom" een voor die tijd flinke zaal en daarmee was de fanfare onder dak.

Reeds in 1903 werd deelgenomen aan een muziekfeest in Swalmen, al moest dit met enkele geleende krachten. Opluisteren van kerkelijke feesten was er de eerste jaren niet bij, omdat de toenmalige pastoor van de nieuwe fanfare niets wilde weten. In Nunhem echter wel en sedert 1905 gaat men derhalve jaarlijks daar naar toe.

In aantekeningen van de parochie Nunhem staat dat dit in de beginjaren geschiedde voor een anker bier en twee kisten sigaren van drie cent. In 1906 kwam pastoor Litjens aan het kerkelijk bewind van Neer en dat veranderde de zaak. 
In 1910 werd de dirigeerstok door de heer Drijkoningen overgegeven aan de Neerse organist Frits Timmermans, de idealistische musicus, die voor zestig cent repetitie gaf, waarvan hij zijn drupkes nog niet kon betalen. 
Onder zijn leiding begon de fanfare aan concoursen deel te nemen:

1912 Thorn - vierde afdeling - tweede prijs; 
1913 Roermond - derde afdeling - tweede prijs; 
1920? Gestel - derde afdeling - tweede prijs;
1923 Thorn - derde afdeling - eerste prijs 
1926 Nederweert - tweede afdeling - eerste prijs. 
1932 Hoensbroek - eerste afdeling - eerste prijs.

Intussen was in 1927 het zilveren jubileum gevierd, een feest dat klonk als een klok. In 1934 ontviel de vereniging haar directeur Frits. Het was een zware slag, maar de fanfare moest verder. De heer W. Schulpen uit Roermond werd zijn opvolger en deze bracht de vereniging in 1934 op haar hoogste peil. In Jutphaas werd deelgenomen aan het concours in de afdeling Uitmuntendheid. De spanning was aan ieder een te merken. Voor Wolters Piër (de tromtrekker) was de spanning zelfs voor het optreden zelfs zo groot dat hij van zijn stokje ging en dokter Windhorst hem moest opkalefateren.

Gelukkig had bijna niemand het gemerkt. Zij hadden alleen aandacht voor het concours. Voor het optreden deed directeur Schulpen Jutphaas nog een beroep op de patrones van de muziek: “Mit God en Sint Cecilia, aan hem!”. Het resultaat een eerste prijs met het hoogst aantal punten van het hele concours. Half Neer was nog op de been toen de fanfare laat in de nacht thuis kwam. De heer Schulpen werd er lichamelijk niet beter op en daarom nam de heer Hub. Hautus (onder supervisie van de heer Schulpen) de leiding over. De mobilisatie en de oorlog kwamen. Men negeerde de z.g. Cultuurkamer met als gevolg: onderduiken. Als kaartclub bleef de fanfare intact om zodoende bij nieuwe omstandigheden direct weer bijeen te zijn. Dat gebeurde in 1945, wederom onder een nieuwe directeur, want de heer Schulpen was gestorven en de heer Hautus had zich inmiddels elders gevestigd. 

De heer W. Kraenen uit Helden kwam voor de groep te staan en ijverde hard voor de wederopbloei. In 1951 wilde men in Linne zijn kunnen tonen in de eerste afdeling; resultaat: een schamele tweede prijs. Te hoog gemikt? Directeur Kraenen nam ontslag en diens opvolger, de heer Jean Cuypers uit Pey begon aan het herstel.

1952 - 50 jaar jubileum

In 1952, het jaar van het gouden jubileum, toog men eerst naar Bree (België) om terug te keren met een dikke eerste prijs en de eerste ereprijs. Met dit succes achter de rug werd in augustus 1952 het gouden feest gevierd, waardig en goed. 15 en 17 augustus klonken de tonen van zang en muziek vanuit de feestweide aan de Dorpsstraat. 
In al die jaren hebben er zich natuurlijk ook diverse wijzigingen in het bestuur voorgedaan.

De eerste voorzitter P. Geenen werd omstreeks 1905-1906 opgevolgd door “Kupers Driekske” Hendrik Janssen, die in 1927 tot erevoorzitter werd benoemd, terwijl de heer B. Geenen de nieuwe voorzitter werd. Deze was al vanaf de oprichting werkend lid geweest en kende derhalve de vereniging door en door. In 1940 verloor de fanfare ook deze voorzitter, maar hij had intussen wel voor een goede opvolger gezorgd. Het was de vice-voorzitter dokter Windhorst senior.

Eind 1953 legde de heer Nijs, sedert 1926 secretaris-penningmeester, het secretariaat neer en enkele jaren later ook het penningmeesterschap. Beide functies werden overgenomen door de in 1953 benoemde nieuwe secretaris G. Theelen. Hoewel Bree niet vergeten was maar men nog met plezier hieraan terugdacht, (de Belse Bok!) dacht men in 1956 toch weer over deel nemen aan een concours. De vereniging had zich inmiddels aangesloten bij de R.K. Bond van Muziekgezelschappen in Limburg en daardoor zou men gaan deelnemen aan een federatieconcours.

Op 22 juli behaalde de fanfare in Pey een eerste prijs met 275,5 punten in de eerste afdeling. Volgens het regelement betekende dit nog geen promotie naar een hogere afdeling en omdat men toch hoger op wilde werd al spoedig besloten om in 1957 nogmaals een kans te wagen. Op 4 augustus werd in Geleen-Lutterade weer een eerste prijs behaald met 306. Dit betekende de promotie naar de afdeling Uitmuntendheid. 
"De Eendracht" stond weer bijna op het punt van Jutphaas. Of dit gehaald kon worden was moeilijk te zeggen, want de vereniging onderging een metamorfose. Diverse oudere leden, hadden zich teruggetrokken en eer deze vervangen waren verstreken er meerdere jaren. Ook moest de vereniging moderniseren.

Een drumband werd in 1961 in het leven geroepen om hiermee naar buiten uit op behoorlijke wijze voor de dag te kunnen komen. Aanvankelijk bestond deze uitsluitend uit jongens, maar na enige jaren werd het lidmaatschap ook opengesteld voor meisjes. Dat had tot gevolg dat vervolgens de meerderheid van de leden uit meisjes bestond. De eerste directeur was Leike Sonnemans uit Kessel. Na een paar jaar hield deze het voor gezien en gaf het stokje over aan Michiel Louisse.

1977 - de drumband

In de begin jaren had de fanfare geen uniformen, ze hadden alleen groene petten. Later werden dit witte petten In de begin jaren 60 werd er een uniformenfonds opgericht dat de leden in een keurig pakje moest gaan stoppen want de eis des tijds vroeg geüniformeerde korpsen.

Onder deze omstandigheden ging de fanfare haar 60-jarig bestaan vieren. Evenals tien jaar geleden wil men in de juiste feeststemming geraken via een concours succes. Op 15 juli 1962 werd deel genomen aan het concours in Panningen . De fanfare uitkomende in de afdeling uitmuntend behaalde hier een eerste prijs met 303 punten. Net 3 punten te kort voor promotie naar de Ere-afdeling. In 1963 organiseerde de fanfare een concours en zo werd Neer op 14 en 15 September overspoeld door muziek. 24 Korpsen, waarvan 6 uitkomende in de afdeling superieur namen deel. De tent was voortdurend tot de laatste plaats bezet: kortom een volledig succes in alle opzichten.

1964 - de eerste uniformen

Aangezien de muziekbond de verenigingen voorschreef minstens eens per vijf jaar op concours te gaan nam de fanfare in 1965 deel aan het concours in Gennep in de afdeling uitmuntendheid. Wederom werd een eerste prijs behaald. Twee jaar daarna wilden de leden alweer op concours. De directeur was er geen voorstander van, maar het was zonde van de vele moeite die al gedaan was en tevergeefs zou zijn geweest. Men ging buiten de eigen provincie en kwam in Zundert terecht.

Helaas werd daar het voorgevoel van de directeur de waarheid: er werd een 2e prijs behaald. In 1969 legde directeur Cuypers het dirigeerstokje neer. Via relaties met de muziekschool te Roermond werd dhr G. Grootenhuis als overbruggingsdirecteur aangesteld. Later werd de overeenkomst omgezet in een vast contract. In deze jaren ging de fanfare over naar de z.g. “vrije” afdeling. Hier gold de verplichting binnen vijf jaar deel te nemen aan het concours niet. Wilde men toch deelnemen dan kon dit, mits een afdeling lager dan voorheen.

Door vergrijzing van het ledenbestand wordt de bezetting van de diverse secties minder en dient er voor nieuw bloed te worden gezorgd. Dhr. Grootenhuis probeerde dit te bereiken door over te stappen naar de z.g. Amerikaanse methode, hetgeen inhield dat leerlingen al heel spoedig een instrument in handen kegen om zodoende de theorie en praktische opleiding zoveel mogelijk te combineren. Dit leverde samen met het feit dat de opleiding toen gratis was, niet minder dan honderd en negen jongens en meisjes op, maar al gauw vielen er enkel tientallen af. Uiteindelijk na enkele maanden werd van circa 60 personen het examen afgenomen. Vijftig ervan slaagden en kregen een instrument. Deze 50 instrumenten bestonden gedeeltelijk uit reserve instrumenten van de fanfare en de rest (37) werd nieuw gekocht. Het geld voor deze instrumenten werd hoofdzakelijk betrokken uit een groots opgezette loterij.

Onder de naam “Jeugdorkest” heeft deze groep meerdere jaren als zelfstandige eenheid opgetreden, maar bij de uiteindelijke toevoeging tot de fanfare, waren er nog maar een twintig tal personen over. In januari 1973, toen de gezondheid van dhr. Windhorst senior naliet, trok hij zich terug als voorzitter en werd hij opgevolgd door dhr. Jo Geelen. Deze stamde uit een door en door fanfare-familie, die al meerder jaren verenigings-leven er op had zitten.

In 1974 wilde men weer op concours gaan. Dit keer echter een afdeling lager, de 1e afdeling, aangezien men in 1969 er voor gekozen had naar de “vrije afdeling” over te gaan. Deze keer werd deelgenomen aan het concours in Tienray, maar 14 dagen voor het concours zat de fanfare plotseling zonder directeur. Dhr. Hans Hermans uit Roermond stelde zich spontaan beschikbaar. Door al deze problemen behaalde de fanfare in de 1e afdeling een 2e prijs. In 1975 ging men wederom en behaalde een 1e prijs in de 1e afdeling en men kon deelnemen aan de Limburgse kampioenschappen te Echt. Hier behaalden we ook een 1e prijs.

1977 - nieuwe uniformen

Gedurende het Ceciliafeest in november 1978 neemt dhr. G. Theelen na 25 jaar afscheidt als secretaris. Diens functie wordt overgenomen door dhr. P. v. Keeken. Ten tijde van het 75 jarig jubileum was de fanfare een bloeiende vereniging. Ze bezaten een flinke kern van jeugdige muzikanten en voor aanwas van onderop was ook gezorgd.

Ondanks de jeugdige groep ging directeur Hermans in 1979 op concours in de sporthal te Beek. Daar behaalde hij in 1e afdeling met 281,5 punten een 1e prijs welke met zo’n jeugdig orkest een geweldige prestatie was.

In 1980 net voor de zomervakantie neemt de fanfare afscheid van directeur Hermans. Hij wordt na de vakantie opgevolgd door dhr. Steijvers jr. Een jonge ambitieuze dirigent uit Nunhem. Met deze nieuwe dirigent dient zich weer een verjongingsgolf aan bij de fanfare. De eerste van de jeugdleden in opleiding komen bij de fanfare en zienderogen daalt de gemiddelde leeftijd.

In december 1981wordt een nieuwe actie gelanceerd. Voor de eerste keer wordt de “oliebollen actie” georganiseerd. Deze actie wordt door de fanfare georganiseerd in samenwerking met bakkerij Beurskens die lid was van de fanfare. Deze actie bleek een groot succes te zijn en onmisbaar om in de steeds groter wordende behoefte aan geld te kunnen voorzien.

Dan op 28 September 1982 doet zich een herhaling van acht jaar geleden voor. Directeur Steijvers deelde in de pauze van de repetitie mede niet te willen deelnemen aan het geplande concours op 3 oktober te Weert. Dit concours is dan ook niet door gegaan. Binnen een week kon geen vervanger gevonden worden die dat avontuur aandurfde. Haastig werd gezocht naar een nieuwe directeur en op 30 november 1982 geeft dhr. D. Schreurs zijn eerste repetitie. Ook hem was geen lang leven beschoren bij de fanfare want begin 1983 wordt het stokje weer overgenomen door Dhr. Frijns. Onderleiding van deze directeur nam de fanfare op 14 Oktober 1984 deel aan het concours te Munster-Geleen. Hier behalen ze een 1e prijs in de 1e afdeling.

Op 4 maart 1985 tijdens de jaarvergadering wordt afscheid genomen van voorzitter Jo Geelen. Er is nog geen nieuwe voorzitter gevonden en dhr. R. Windhorst jr. zal in zijn functie als visie voorzitter de taken van de voorzitter waarnemen tot er een nieuwe voorzitter benoemd is. Er wordt haastig gezocht, maar het blijkt niet eenvoudig te zijn een nieuwe voorzitter te vinden.

In oktober 1985 wordt dhr. L. Berden bereidt gevonden en tot voorzitter benoemd. Eind 1986 houdt dhr. Frijns het voor gezien en geeft aan niet verder te willen met de fanfare. Dit hoort het bestuur niet graag maar gaat toch haastig op zoek naar een vervanger.

In de tussentijd neem Ruud Geelen, nog student aan het conservatorium te Maastricht en trombonist bij de fanfare tijdelijk het stokje over. Al gauw blijkt Ruud Geelen de geschikte persoon te zijn voor de fanfare en daarmee is de nieuwe directeur een feit.

Men is voornemens in oktober 1988 op concours te gaan er wordt door directeur Geelen hard aan getrokken. Dhr. J. Pouls bedankt zich in 1987 als penningmeester en wordt opgevolgd door dhr. J. Neelen. Op 1 oktober 1988 wordt voor het eerste maal een repetitieweekend gehouden in “Hoeve Twente” te Heythuysen. Dit blijkt een groots succes te zijn. Iedereen is moe, want er is niet alleen veel gerepeteerd, maar ook veel gerstenat gedronken. Deze manier van voorbereiding was voor iedereen nieuw en zeker voor herhaling vatbaar.

23 Oktober is het dan zover, Susteren wordt aangedaan en de fanfare behaald een 1e prijs met promotie naar de afdeling uitmuntendheid. Er volgt een geweldig feest. De wat oudere leden kwamen met opmerking: “We staan weer bijna op het punt van Jutphaas 1934”. Maar voordat de fanfare weer kon deelnemen waren er weer enkel wisselingen van de wacht.

Op 8 april 1989 treed voorzitter L.Berden af. Diezelfde vergadering nog, wordt dhr. M aan den Boom bij acclamatie als voorzitter gekozen.

Enkele jaren later in 1991 bedankt secretaris P. v. Keeken zich en zal deze functie worden opgevolgd door dhr. J Wilms. Met een geheel nieuw dagelijks bestuur en dhr. M. a.d. Boom als voorzitter gaat de fanfare in oktober 1991 op concours en promoveert, onder leiding van dirigent Ruud Geelen, naar de afdeling uitmuntendheid.

Haar 90 jarig bestaansfeest kan nu gevierd worden. Het feest wordt groots gevierd. De toenmalig bekende popgroep Janse Bagge Band wordt gecontracteerd en er wordt een TrekPaardenShow georganiseerd. 30 Augustus 1992 is de beoogde dag op de Mendert te Neer. Alles verloop voorspoedig totdat de dag zelf aanbreekt. De weergoden zijn het de fanfare niet goed gezind en het hele feest valt in het water. Gelukkig heeft het bestuur voor voldoende sponsoren gezorgd waardoor de fanfare er in ieder geval geen financiële kater aan overhoud.

Weer staat er een voorzitterswisseling op het programma want dhr. M. a.d. Boom heeft aangegeven te stoppen. Het bestuur gaat weer op zoek naar een nieuwe voorzitter en vindt deze onder haar eigen gelederen. 
Jo Slaats al vele jaren lid van het bestuur is bereidt deze rol op zich te nemen tot er een geschikt kandidaat gevonden wordt.

Het uniformenfonds wordt nieuw leven in geblazen en op 4 september 1993 worden de nieuwe uniformen aan de Neerse gemeenschap voorgesteld. Er wordt een openluchtmis gehouden met daarna een dansavond voor het gehele dorp. Met muziek van de toenmalig TP-band werd het hele feest een groots succes.

De fanfare heeft nu de smaak te pakken en organiseerd in het volgende jaar het kermisdansen welke door de Neerse bevolking als zeer positief ervaren wordt. Door vele inspanningen, niet alleen van de leden, maar ook bv van de Zonnebloem en vele vrijwilligers worden in het najaar van 1994 kwiebus pakken en pruiken vervaardigd. Deze zullen gedurende de carnavalsoptocht in Neer en Beek gedragen worden. Op deze manier hoopt de fanfare de Neerse kwiebussen te promoten.

Helaas blijkt het in kwiebuspakken bezoeken van de carnavalsoptocht te Beek van korte duur te zijn want in 1996 gaat de fanfare na 20 jaar niet meer naar Beek. Oorzaak is de succesvolle Träöterie Kets. Deze groep jongeren welke bestaat uit leden van de fanfare en beider schutterijen heeft met carnaval andere verplichtingen. In onderling overleg wordt besloten niet meer deel te nemen aan de carnavalsstoet te Beek, maar aan de halfvastenstoet in Maaseik. Op 17 maart 1996 luistert de fanfare deze stoet voor de eerste keer met succes op.

Het zoeken naar een nieuwe voorzitter wordt eindelijk beloond. Er wordt een kandidaat gevonden om het voorzitterschap van Jo Slaats over te nemen. In April 1996 wordt dhr. Jacob Stad tot voorzitter benoemd.De eerste prioriteit van de voorzitter, zijn mede bestuursleden en de dirigent is de deelname aan het bondsconcours te Venlo. Er worden allerlei voorbereidingen getroffen waaronder ook weer het o zo gezellige repetitieweekend. Ditmaal in Someren. Dirigent Ruud Geelen heeft wederom voor enkele gastdirigenten gezorgd die het korps nog even op hun plaats moeten zetten.

25 Oktober is het bondsconcours in de Maaspoort te Venlo. Iedereen is behoorlijk gespannen want de muziek werken zijn niet gemakkelijk. Na het optreden is echter iedereen door het dolle heen. Men heeft goed gepresteerd, maar is het goed genoeg om de prestatie van Jutphaas te evenaarden? Het duurde niet lang want de fanfare was de laatste vereniging voor het bekend maken van de uitslag. 313,5 Punten, een eerste prijs met promotie naar de ere-afdeling en Limburgs kampioen. Toen het bestuur, de dirigent en de leden de uitslag hoorden waren ze door het dolle heen. De fanfare leden van Kets begonnen op de buhne te spelen en iedereen was elkaar aan het feliciteren. Dit was een moment om nooit meer te vergeten.

Na het ongekende succes kreeg de fanfare nieuwe toestroom uit de jeugdopleidingen. Voor de nieuwe jeugdige leden was het niet eenvoudig om in te stromen. Het betekende veel oefenen om op dat niveau te kunnen meespelen. Eerder dat jaar waren er door de penningmeester contacten gelegd met toneel vereniging “Ons Genoegen ‘84” uit St Joost over het komen optreden in Neer. Er volgde enig bestuursdiscussies over toneel en fanfare in het verleden. Er werd gepraat over, hoe vroeger de leden van de fanfare zelf na het winterconcert een toneelstuk uitvoerde. Dit vormde echter geen belemmering en het bestuur besloot in zee te gaan met “Ons Genoegen ‘84”.

In december 1996 was het eerste optreden een feit en sindsdien komen ze elk jaar terug om de Neerse gemeenschap eens lekker te laten lachen. Dhr. J Wilms die als secretaris al enkele jaren heeft meedraaid bedankt zich in 1997 voor deze functie maar blijft wel zittende in het bestuur. Zijn functie wordt overgenomen door dhr. Erik Seuren.

In 1998 besluit directeur Ruud Geelen samen met het bestuur deel te nemen aan het Tielen toernooi. Dit toernooi was anders dan de concerten / concoursen die de fanfare gewend was. Het was de bedoeling het luisterende publiek meer te betrekken bij het optreden. Dit bleek niet echt een succes te zijn, maar het was toch een goede ervaring voor de fanfare. Net voor de eeuwwisseling besluit het huidige bestuur een slagwerk-ensemble op te richten om aan de opnieuw opkomende vraag naar slagwerklessen te kunnen voldoen. Per januari 2000 is de oprichting dan ook een feit geworden.

In september 2000 geeft dirigent Ruud Geelen na 14 jaar het stokje over aan Henk Houben. Dit is zowel voor het bestuur als voor de leden een verassing. Ruud Geelen neemt zijn plaats weer in op de laatste rij bij de trombones en Henk Houben begint aan de voorbereidingen voor het concours in oktober 2001.

Op 21 oktober 2001 zal de fanfare zich voor de eerste keer moeten bewijzen in de ere-afdeling. Dit doet ze dan ook en behaald met 292 punten een mooie eerste prijs. Tevens worden ze Limburgs kampioen, maar daar is tot op heden toe nog discussie over met het katoenedorp uit Roermond. Nog nagenietende van dit succes zijn vrijwel alle bestuursleden, leden, dirigent en vele vrijwilligers begonnen aan het organiseren van het 100 jarig jubileum in mei 2002.

2002 - Bestuur en ere-leden ten tijde van het 100 jarig bestaan

In 2003 wordt Percussiegroep Zinvol Geweld opgericht met 15 muzikanten en wordt geinvesteerd in melodieus percussie instrumentarium.

In 2005 neemt Jacob Stad afscheid als voorzitter. Er vinden in die periode enkele bestuurswisselingen plaats. Erik Seuren vormt als waarnemend voorzitter én secretaris, samen met Sjra Smeets, Henk Franssen, Sjak Neelen en Lei de Bruijn het bestuur van de vereniging.

Begin 2007 volgt Hans Windhorst als penningmeester Sjak Neelen op. Er wordt veel nagedacht over de toekomst van de vereniging. Peter Derks wordt gevraagd om een een beleidsplan te ontwikkelen. Als Hans Windhorst plotseling overlijd in datzelfde jaar, neemt Peter het penningmeesterschap over.

Tijdens de algemene ledenvergadering in 2008 worden de nieuwe visie, doelstellingen en beleidslijnen bepaald. Het waarnemend voorzitterschap wordt opgesplitst tussen Erik Seuren (secretaris / interne organisatie) en Peter Derks (financien / beleid / PR). De plannen worden geconcretiseerd en het vernieuwingsproces krijgt vorm.

Fer Koolen neemt als interim dirigent de muzikale leiding van het fanfare orkest nadat van Henk Houben afscheid is genomen. In het kader van het nieuwe jeugbeleid introduceert Sjraar Klaassens als de nieuwe dirigent van het jeugd orkest het project "Allemaal blaasmuziek" dat kinderen van groep 4 & 5 (8/9 jaar) volgens de "Kodaly methode" enthousiast maakt voor blaas- en percussie muziek. Dit resulteert in veel nieuwe jeugdleden.

2008 - Percussiegroep Zinvol Geweld

In november 2008 neemt Percussiegroep Zinvol Geweld voor het eerst sinds de oprichting in 2003, deel aan het concours en wordt prompt Limburgs kampioen met promotie. Onder leiding van dirigent Roy Janssen is een buiten gewone prestatie geleverd, die door de jury wordt erkent met het volgende commentaar:

"Een korps met uitstekende kwaliteiten, goede sound, prima techniek, boeiend voor het publiek. Dat is de missie! Proficiat"  

In 2008 treedt Peter Derks toe tot het bestuur met de opdracht om een plan te ontwikkelen om Fanfare De Eendracht toekomstbestendig te maken. De nieuwe koers wordt in 2009 door de algemene ledenvergadering goedgekeurd. Peter Derks wordt gekozen tot voorzitter en Erik Seuren als vice voorzitter, naast zijn funktie als secretaris. Ad Lamerigts wordt benoemt tot de nieuwe dirigent van het fanfare orkest.

Muzikale ontwikkeling met diverse nieuwe muziekstijlen, - techniek en het samen maken van muziek met jongeren staan centraal. Nieuwe bestuursmethoden en communicatie middelen worden geintroduceerd. Het bestuur wordt uitgebreid met Floor Franssen, Emiel aan den Boom en Henk Geelen. Bovendien nemen jonge aspirant bestuurders plaats in diverse commissies en werkgroepen.

Een nieuwe "Kiek op Muziek" wordt geintroduceerd. De vereniging krijgt in 2009 een nieuw gezicht.

In 2009 wordt Stichting Muziekvrienden Neer opgericht. Deze stichting bestaat uit particulieren, bedrijven en instanties die de fanfare met raad en daad bijstaan bij grote projecten en complexe vraagstukken.

Op 16 september 2009 presenteren Job Windhorst als voorzitter van Stichting Muziekvrienden Neer en Peter Derks, voorzitter van Fanfare De Eendracht, aan de muziekvrienden de nieuwe visie op 'samen muziek maken', de doelstellingen en plannen aan de Neerse gemeenschap. De reacties zijn bijzonder positief. Meer dan 60 muziekvrienden hebben zich op het einde van het jaar laten registreren.

2009 Gaat de geschienis in als het jaar waarin de fanfare en nieuwe koers kiest. Niet alleen bestuurlijk maar ook artistiek gezien. 

Er wordt gebouwd aan een dynamisch fanfareorkest dat eigentijdse muziek maakt in de regio. Een spannende mix van pop, rock, latin, klassiek en originele fanfaremuziek die op project basis wordt ontwikkeld. 

Het bestuur in 2010:  Peter Derks - voorzitter, Erik Seuren - secretaris en vice voorzitter, Henk Geelen - financiën, Paul Bakker - projecten & instrumenten, Lei de Bruijn - percussiezaken, Emiel aan den Boom - muziekzaken, Wessel Landzaat - jeugdzaken.

 

In 2010 vindt de transformatie van fanfare- naar muziekvereniging plaats. Fanfare De Eendracht en Percussiegroep Zinvol Geweld worden dan onderdeel van Vereniging Muziekplein. Vanwege de bevolkingskrimp en ontgroening, wordt gekozen voor verbreding. Een grotere doelgroep geeft meer mogelijkheden om te groeien. Groei is nodig om de toekomst van de vereniging veilig te stellen.

Daarom wordt onder andere ook Music Home opgericht. Music Home stimuleert en organiseert het samen maken van muziek voor jongeren tot 18 jaar. Music Home is er voor iedereen die samen muziek wil maken, ongeacht instrument of muziekvoorkeur. Een gedegen muziekopleiding bij een erkende muziekschool is een voorwaarde.

Op 23 juli 2010 wordt Music Home gelanceerd met het Music Home Alive Festival dat op vrijdag voor de Dorpsfeesten in de feesttent van Maas & Neergalm wordt georganiseerd. Een geweldig spektakel! 40 Jongeren treden op met de populaire band Anderkovver!

2011 - Fanfare De Eendracht o.l.v. dirigent Ad Lamerigts in De Oranjerie in Roermond

Op 23 oktober 2011 gaat de fanfare met een spraakmakend repertoire op concours. Een spannende mix van klassieke blaasmuziek met rock muziek van Jezus Christ Superstar en Deep Purple en futuristische muziek gecomponeerd door Mauritz Kop en gearrangeerd door Ad Lamerigts. Een zeer vernieuwende en gedurfde aanpak die door de jury verrassend werd beloond met 82.9 punten. Goed voor een eerste plaats en een staande ovatie van het enthousiaste publiek in de Oranjerie in Roermond.

2012 - Percussiegroep Zinvol Geweld o.l.v. dirigent Roy Janssen, tijdens het concoursconcert in Don Bosco in Heel

Op 18 november 2012 wordt Percussiegroep Zinvol Geweld o.l.v. Roy Janssen, voor de tweede keer in vier jaar Limburgs kampioen en wordt promoveert naar de 2e devisie.

Op 1 april 2013 neemt dirigent Ad Lamerigts afscheid als dirigent van Fanfare De Eendracht, tijdens het zeer succesvolle Music & Passion met meer dan 550 bezoekers in de kerk van Neer. Ad heeft een enorme bijdrage geleverd aan de vernieuwing van het fanfareorkest.

2013 - Fanfare De Eendracht tijdens Music & Friends onder leiding van Ruud Geelen

Na 13 jaar treed Ruud Geelen op 2 april 2013 weer aan als dirigent van Fanfare De Eendracht en wordt de nieuwe koers doorgezet. 
 
Op  8 maart 2014 treedt Sjoerd Ceelen aan als dirigent van Slagwerkgroep Zinvol Geweld. Sjoerd zal de muzikale cohesie van de percussiegroep met de andere muziekgroepen van Muziekplein bevorderen. 
 
Na een proefjaar, besluit onze algemene ledenvergadering in maart 2016 dat de samenwerking tussen Fanfare De Eendracht en Fanfare Excelisor uit Buggenum definitief is. Het gezamenlijk fanfareorkest met 58 muzikanten staat onder leiding van dirigent Ruud Geelen en zal uitsluitend concerten geven. Beide verenigingen behouden hun zelfstandigheid en zorgen voor de traditionele lokale muzikale activiteiten en evenementen.
 
2016 - Fanfare De Eendracht en Fanfare Excelsior tijdens Music with Passion in de kerk van Neer
 
Thans is Muziekplein een groeiende en bloeiende muziekvereniging met onder haar vleugels Fanfare De Eendracht, Percussiegroep Zinvol Geweld, De Kroegadours, Brazzaplaza en Music Home. Het ledenaantal is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld naar meer dan 140 muzikanten en vrijwilligers. Maar liefst 45 kinderen met een eigen clublokaal (Music Home) volgen een muziekopleiding. Het aantal bezoekers van concerten en optredens is vervijfvoudigd en de financien zijn perfect op orde. En er zijn intensieve samenwerkingsverbanden met andere verenigingen en organisaties tot stand gekomen.
 
Nu de succesvolle transformatie van lokale fanfarevereniging naar regionale muziekvereniging en de alliantie van Fanfare De Eendracht met Fanfare Excelsior Buggenum zijn afgerond, is dit een mooi moment voor Peter Derks om na acht jaar het voorzitterschap over te dragen. Tijdens de algemene ledenvergadering van 30 maart 2017 neemt Peter afscheid als voorzitter en wordt Erik Seuren benoemd tot zijn opvolger. Als blijk van waardering voor de belangrijke rol die Peter Derks speelde in het toekomstbestendig maken van de vereniging, werd Peter door de Algemene ledenvergadering benoemd tot Erelid van Muziekplein.

Erik Seuren was sinds 1997 secretaris van Fanfare De Eendracht, later Muziekplein en daarnaast vanaf 2004 o.a. vicevoorzitter. Tijdens de ledenvergadering werd Marianne Pouls benoemd tot bestuurslid en zal zij de functie van secretaris gaan invullen.

Na deze wijzigingen ziet het bestuur van Muziekplein er als volgt uit: Erik Seuren (voorzitter), Marianne Pouls (secretaris), Job Windhorst (penningmeester), Peter Derks (jeugd- en percussiebeleid), Bert Pouls (instrumenten en materieel).

De bestuursleden worden ondersteund door Chris Ketelings (administratie), Henk Geelen (subsidies & sponsoring), Wessel Landzaat (jeugdzaken) en Jos Reijnen (muziekeducatie).

In 2017 wordt Percussiegroep Zinvol Geweld voor de derde keer Limburgs Kampioen tijdens het LBT concours in Heel, met promotie naar de 1e divisie. Dit onder leiding van dirigent Sjoerd Ceelen.

Deze kroniek geeft slechts een klein gedeelte weer van de gebeurtenissen vanaf 1902. We hopen we dat deze kroniek een goed beeld geeft van onze dynamische vereniging door de jaren.

Voorzitters:

1902 - 1906  Peter Geenen

1906 - 1930  Hendrik Janssen

1930 - 1940  Bernard Geene

1940 - 1973  Jos Windhorst

1973 - 1985  Jo Geelen

1985 - 1989  Louis Berden

1989 - 1992  Thijs aan den Boom

1992 - 1996  Jo Slaats

1996 - 2005  Jacob Stad

2005 - 2009  Eric Seuren is waarnemend voorzitter

2009 - 2017  Peter Derks

2017 - heden Erik Seuren